Hướng dẫn sử dụng NXCuoiKy ghi nhận xét tất cả các lớp không kịp đếm giây

Mục đích của phần mềm là thay cho việc ngồi gõ nhận xét cuối kỳ, thì bạn: Nhập một biểu…

Tiếp tục đọc →

Cách sử dụng Tabkey converter

Sử dụng Tabkey converter để chuyển đổi bảng đáp án của bạn thành dạng khác tùy mục đích sử dụng.…

Tiếp tục đọc →