Cập nhật bigkey 3.1 (4/10/2021)

Đánh giá post

Cập nhật bigkey 3.1 (4/10/2021)

Nội dung cập nhật:
1. Nâng cấp add bank
2. Nâng cấp chuẩn hóa
3. Nâng cấp chuẩn hóa bôi đen
4. Một số chỉnh sửa nhỏ khác
5. Bỏ chế độ chờ kích hoạt, thay thế bằng đăng nhập là tự động kích hoạt và đặt hsd +10 ngày

LINK: https://bigkey.net/download/bigkey-3-1-official/