Cập nhật KHGD – Kế hoạch giảng dạy phiên bản 6.6 (5/10/2021)

Cập nhật KHGD – Kế hoạch giảng dạy phiên bản 6.6 (5/10/2021)

NỘI DUNG CẬP NHẬT:

1. Nâng cấp bộ chức năng thời khóa biểu

LINK: https://bigkey.net/download/khgd-ke-hoach-giang-day/