Cập nhật NXCuoiky 1.2 (15/5/2021)

Thông tin cập nhật:

  • Tên phần mềm: NXCuoiky
  • Phiên bản: 1.2
  • Mô tả: Tự động ghi nhận xét vào bảng điểm môn học SMAS cho tất cả các lớp vào cuối kỳ
  • Ngày cập nhật: 15/5/2021

Nội dung cập nhật:

  1. Thêm nhận xét cuối năm

Tải về:

Nếu chưa có tải NXCuoiKy 1.2, hãy tải về nó nhé (không cần cài đặt)

Chúc bạn tiết kiệm được nhiều thời gian với NXCuoiky!