Cho điện thoại thông minh

Tên sản phẩm Mô tả Loại phiếu Nền tảng Chi tiết
CTN Chấm trắc nghiệm bằng điện thoại  tiếng Việt Phiếu 120 câu Bộ giáo dục, phiếu bảng tự tạo trong word
 TNmaker Chấm trắc nghiệm bằng điện thoại tiếng Việt Phiếu riêng
ZipGrade Chấm trắc nghiệm bằng điện thoại tiếng Anh Phiếu riêng