Đã cập nhật ngày 05/06/2021

 

Điều 1: Quyền và nghĩa vụ của tác giả

 1. Điều kiện để trở thành tác giả của bigkey:
  1. Có một sản phẩm phần mềm hỗ trợ công việc của giáo viên được bigkey team xét duyệt và đồng ý.
  2. Có một bài viết phân tích phần mềm hay hướng dẫn chi tiết sử dụng phần mềm trên bigkey được bigkey team xét duyệt và đồng ý.
 2. Quyền lợi khi trở thành tác giả của bigkey:
  1. Được cấp 01 tài khoản quyền tác giả trên website bigkey.net
  2. Được tạo 01 trang ủng hộ hoặc sử dụng các phần mềm bigkey miễn phí.
  3. Đăng thông tin tác giả trên trang giới thiệu (nếu muốn).
 3. Về sản phẩm phần mềm và tác giả của sản phẩm phần mềm:
  1. Khi đăng sản phẩm phần mềm trên website bigkey.net phải có thông tin chi tiết về sản phẩm phần mềm đó; hướng dẫn về cài đặt hoặc sử dụng sản phẩm phần mềm phải được đăng trong vòng 1 tuần tính từ thời điểm sản phẩm phần mềm đó được đăng lên website bigkey.net
  2. Sản phẩm phần mềm của tác giả đã đăng lên website bigkey.net sẽ được công bố là sản phẩm trực thuộc bộ sản phẩm của bigkey.
  3. Sản phẩm phần mềm đã đăng trên website bigkey.net sẽ không được gỡ xuống nếu không vướng mắc về vấn đề vi phạm bản quyền đã có minh chứng đầy đủ. Điều này tương tự như mỗi sản phẩm là một viên gạch để các tác giả cùng nhau xây dựng một ngôi nhà bigkey vậy.
 4. Về bài viết và tác giả của bài viết:
  1. Bài viết được đăng trên website bigkey.net không được liên quan đến chính trị, tôn giáo; không kỳ thị phân biệt chủng tộc.
  2. Bài viết đã đăng lên website bigkey.net sẽ được công bố là bài viết trực thuộc bản quyền của bigkey.
  3. Bài viết đã đăng trên website bigkey.net sẽ không được gỡ xuống nếu không vướng mắc về vấn đề vi phạm bản quyền đã có minh chứng đầy đủ. Điều này tương tự như mỗi bài viết là một viên gạch để các tác giả cùng nhau xây dựng một ngôi nhà bigkey vậy.
 5. Team không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu xảy ra việc tranh chấp bản quyền của tác giả sản phẩm phần mềm hoặc tác giả bài viết.

Điều 2: Rời bỏ quyền tác giả, mất quyền tác giả 

 1. Tác giả có thể tự rời bỏ quyền tác giả của bigkey. Tuy nhiên, khi rời bỏ quyền tác giả cần thông báo cho team để chuyển lại quyền trên website.
 2. Mất quyền tác giả sẽ bị chuyển quyền tài khoản tác giả trên bigkey.net về tài khoản thành viên thường.
 3. Các trường hợp bị mất quyền tác giả:
  • Vi phạm bản quyền sản phẩm.
  • Vi phạm bản quyền bài viết.
  • Không có thêm sản phẩm phần mềm mỗi năm.
  • Không có thêm bài viết mỗi năm.
  • Có trang donate trên bigkey.net nhưng không đóng góp phí duy trì và phát triển bigkey.
  • Tài khoản tác giả bị hack.

Điều 3: Tài chính đối với các tác giả của bigkey

 1. Khoản đóng góp từ thành viên hàng năm được dùng:
  1. Trả phí gia hạn hosting và domain của bigkey.
  2. Nâng cấp hosting và website bigkey.net.
  3. Mua công cụ phục vụ cho việc phát triển bigkey.
 2. Chi phí duy trì hosting và domain bigkey.net được chia đều cho các tác giả khi đến kỳ gia hạn (nếu các khoản đóng góp không đủ).
 3. Tiền ủng hộ được gửi vào tài khoản cá nhân tác giả là sở hữu riêng của cá nhân tác giả.
 4. Tiền ủng hộ được gửi vào tài khoản cá nhân tác giả không liên quan đến team hay tác giả khác.
 5. Tiền ủng hộ không liên quan đến khoản đóng góp.