Đã cập nhật ngày 31/08/2021

Điều 1: Điều kiện để trở thành tác giả

Để trở thành tác giả của Bigkey, bạn cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

 1. Có ít nhất 02 sản phẩm phần mềm/năm hỗ trợ công việc của giáo viên gửi đến bigkey team xét duyệt và được đăng trên bigkey.net.
 2. Có ít nhất 02 bài viết gửi đến bigkey team xét duyệt và được đăng trên bigkey.net.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của tác giả

 1. Quyền lợi khi trở thành tác giả của bigkey
  • Được cấp 01 tài khoản quyền tác giả trên website bigkey.net
  • Được đề tên vào danh sách tác giả Bigkey
  • Được mở 01 trang ủng hộ trên bigkey.net
  • Được sử dụng tất cả các phần mềm trên bigkey.net miễn phí
  • Được ưu tiên trong mỗi sự kiện được tổ chức từ Bigkey
 1. Nghĩa vụ của tác giả đối với sản phẩm phần mềm
  • Khi đăng sản phẩm phần mềm trên website bigkey.net phải ghi đầy đủ thông tin về sản phẩm phần mềm đó.
  • Sản phẩm phần mềm của tác giả đã đăng lên website bigkey.net sẽ được công bố là sản phẩm trực thuộc bộ sản phẩm của bigkey.
  • Sản phẩm phần mềm đã đăng trên website bigkey.net sẽ không được gỡ xuống nếu không vướng mắc về vấn đề vi phạm bản quyền đã có minh chứng đầy đủ. Điều này tương tự như mỗi sản phẩm là một viên gạch để các tác giả cùng nhau xây dựng một ngôi nhà bigkey vậy.
 1. Nghĩa vụ của tác giả đối với bài viết
  • Bài viết được đăng trên website bigkey.net không được liên quan đến chính trị, tôn giáo; không kỳ thị phân biệt chủng tộc.
  • Bài viết đã đăng lên website bigkey.net sẽ được công bố là bài viết trực thuộc bản quyền của bigkey.
  • Bài viết đã đăng trên website bigkey.net sẽ không được gỡ xuống nếu không vướng mắc về vấn đề vi phạm bản quyền đã có minh chứng đầy đủ. Điều này tương tự như mỗi bài viết là một viên gạch để các tác giả cùng nhau xây dựng một ngôi nhà bigkey vậy.
 1. Team không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu xảy ra việc tranh chấp bản quyền của tác giả sản phẩm phần mềm hoặc tác giả bài viết.

Điều 3: Rời bỏ quyền tác giả, mất quyền tác giả 

 1. Tác giả có thể tự rời bỏ quyền tác giả của bigkey. Tuy nhiên, khi rời bỏ quyền tác giả cần thông báo cho team để chuyển lại quyền trên website.
 2. Mất quyền tác giả sẽ bị chuyển quyền tài khoản tác giả trên bigkey.net về tài khoản thành viên thường.
 3. Các trường hợp bị mất quyền tác giả:
  • Vi phạm bản quyền sản phẩm.
  • Vi phạm bản quyền bài viết.
  • Không có thêm 02 sản phẩm phần mềm mỗi năm.
  • Không có thêm 02 bài viết mỗi năm.
  • Tài khoản tác giả bị hack.

Điều 4: Tài chính đối với các tác giả của bigkey

 1. Khoản “góp gạo” được sử dụng:
  • Trả phí gia hạn hosting và domain của bigkey hàng năm.
  • Nâng cấp hosting và website bigkey.net.
  • Mua công nghệ để phát triển bigkey.

Nếu khoản “góp gạo” không đủ, team sẽ không thu thêm mà sẽ tự bù khoản còn thiếu.

 1. Các khoản ủng hộ của tác giả là sở hữu riêng của tác giả, không liên quan đến bigkey team