Hướng dẫn sử dụng NXCuoiKy ghi nhận xét tất cả các lớp không kịp đếm giây

Mục đích của phần mềm là thay cho việc ngồi gõ nhận xét cuối kỳ, thì bạn: Nhập một biểu…

Tiếp tục đọc →